Αρθρο σε διεθνές περιοδικό για τις οικογειτονιές, Συγγραφείς Σ.Κυβέλου, Τ.Παπαδόπουλος

Journal International Journal of Sustainable Development
Publisher Inderscience Publishers
Subject Environment and Sustainable Development
Issue Volume 14, Number 1-2/2011
Subject Group Energy and Environmment
Online Date Wednesday, April 13, 2011


International Journal of Sustainable Development  (IJSD)

Year: 2011  Volume: 14 - Issue: 1/2

Special Issue on Building Urban Resilience to Climate Change
Guest Editors: Professor Walter Leal Filho, Dr. Maro Sinou and Dr. Stella Kyvelou


The Full text of the following articles is freely available    PDF Editorial  Preface

Stella Kyvelou, Toni Papadopoulos: Exploring a South-European eco-neighbourhood
model: planning forms, constraints of implementation and emerging resilience practices

Int. J. Sustainable Development, Vol. 14, Nos. 1/2, 2011 77-94
Copyright © 2011 Inderscience Enterprises Ltd.